§ 1 Postanowienia ogólne

1) Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z usługi Newsletter.

2) Usługa Newsletter jest udostępniania przez INFINITY endless jewellery działającego pod adresem: www.sklep.bizuteria-infinity.com prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań, NIP: 785-171-23-71, REGON: 302608890 zwaną dalej „Sklep/Sprzedawca/Administrator”.

§ 2 Kontakt:

1) Adres poczty elektronicznej: sklep@bbt-bizuteria.pl

2) Numer telefonu: 519 694 238, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta).

3) Adres do korespondencji:

           INFINITY endless jewellery

           ul. Promienista 62/4

           60-289, Poznań

4) Kontakt jest możliwy również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej INFINITY endless jewellery – www.sklep.bizuteria-infinity.com w zakładce „Kontakt".

§ 3 Przedmiot usługi

1) Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2) W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, INFINITY endless jewellery wysyła informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanego dalej „Newsletterem”.

3) Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów INFINITY endless jewellery, nowościach w ofercie, aktualnych promocjach, inne wiadomości dotyczące INFINITY endless jewellery oraz oferowanych przez INFINITY endless jewellery produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron internetowych podmiotów współpracujących z INFINITY endless jewellery.

4) Każdy wysyłany Newsletter zawiera także:

 • informację o INFINITY endless jewellery działającego pod adresem: www.sklep.bizuteria-infinity.com prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu jako nadawcy Newslettera,
 • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

§ 4 Warunki korzystania

1) Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pełna funkcjonalność dostępu do informacji Newslettera wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. INFINITY endless jewellery działającego pod adresem: www.sklep.bizuteria-infinity.com prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu nie gwarantuje jednak możliwości i efektywności korzystania z Newslettera w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

2) Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika łącznie następujących czynności rejestracyjnych:

 • Podanie adresu e-mail Użytkownika na stronie "Dołącz do klubu"
 • Naciśnięcie przycisku koperty
 • Otwarcie wiadomości e-mail przesłanej przez www.sklep.bizuteria-infinity.com na podany przez Użytkownika adres e-mail,
 • Wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez naciśnięcie linku aktywującego

Po naciśnięciu na przycisk link aktywujący:

 • Użytkownik zostanie przekierowany do strony internetowej www.sklep.bizuteria-infinity.com, na której pojawi się komunikat o treści: „Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera"
 • Adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy e-mailingowej i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera oraz informacji handlowych.

Brak potwierdzenia przez Użytkownika subskrypcji skutkuje usunięciem przez INFINITY endless jewellery wprowadzonych danych po 30 dniach.

3) Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody INFINITY endless jewellery działające pod adresem: www.sklep.bizuteria-infinity.com prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu jest niedozwolone.

4) Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

5) W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6) Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.

§ 5 Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest INFINITY endless jewellery, marka działająca pod adresem: www.sklep.bizuteria-infinity.com prowadzona przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań, NIP: 785-171-23-71, REGON: 302608890 zwaną dalej "Operator usługi"

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

4) Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.

5) Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.

6) Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności.

§ 6 Reklamacje

1). Wszelkie reklamacje odnośnie świadczenia usługi "Newsletter" należy składać:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@bbt-bizuteria.pl
 • za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: INFINITY endless jewellery BBT Bartosz Borowczyk ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań z dopiskiem REKLAMACJA NEWSLETTER

2) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

 • Opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
 • Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji, 
 • Adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas rejestracji),
 • Preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3) Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, INFINITY endless jewellery zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych INFINITY endless jewellery poinformuje Użytkownika o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1) INFINITY endless jewellery, marka działająca pod adresem: www.sklep.bizuteria-infinity.com prowadzona przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.sklep.bizuteria-infinity.com nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.

2) Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Użytkownik zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.

3) W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany obowiązków lub praw Użytkownika lub INFINITY endless jewellery, marki działającej pod adresem www.sklep.bizuteria-infinity.com prowadzonej przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu, treść zmian Regulaminu może zostać opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.sklep.bizuteria-infinity.com.

4. Regulamin wchodzi w życie 31.08.2018 r.