§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

2) Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego INFINITY endless jewellery, prowadzonego pod adresem www.sklep.bizuteria-infinity.com. (dalej „Sklep internetowy”). Właścicielem Sklepu internetowego jest:

BBT Bartosz Borowczyk

ul. Promienista 62/4

60-289 Poznań

NIP: 785-171-23-71

REGON: 302608890

e-mail: sklep@bbt-bizuteria.pl

tel: 519 694 238 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta)

3) Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta.

4) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.

5) Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto, zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

6) Do pełnego korzystania ze Sklepu niezbędne są:

 • urządzenie mobilne
 • dostęp do Internetu
 • przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
  - Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,
  - Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,
  - Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,
  - Opera w wersji nie starszej niż 12.11,
  - Safari
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

7) Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenia profilu.

8) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

9) Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

10) Wszelkie promocje obejmujące sprzedaż wysyłkową nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez Sprzedającego. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych warunki sprzedaży.

11) Wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:

 • każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów,
 • towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości).

12) Klient przyjmuje do wiadomości, iż otrzymany towar może różnić się od towaru prezentowanego na zdjęciach na stronie www.sklep.bizuteria-infinity.pl w wyniku różnych ustawień monitora, co nie wyłącza prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ale nie mogą być postawą reklamacji.

§ 2 REJESTRACJA

1) Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2) Kupujący ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie korzystając z formularza zamówienia dokonując uprzedniego logowania na konto, rejestrując się lub dokonując zamówienia jednorazowego bez rejestracji.

3) W przypadku gdy Użytkownik nie posiada Konta a chce się zarejestrować, powinien postępować zgodnie ze wskazaniami poniżej.

4) Każdorazowo w przypadku Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

5) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Hasło
 • Płeć

6) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

7) Podczas Rejestracji istnieje możliwość zapisania się do Newslettera.

8) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

9) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowaniu o tym Sklepu.

10) Kupujący oświadcza, że wprowadzone przez niego dane są prawdziwe, oraz że ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych.

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1) Zamówienie może być złożone, wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

2) Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.

3) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4) Składanie Zamówień na towary udostępniane w Sklepie internetowym jest możliwe:

 •  po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (zakupy przez rejestrację),
 • przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).

5) Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu towaru w Sklepie internetowym.

6) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usługi przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7) Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się jedynie w dni robocze.

8) Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient po zalogowaniu się do Sklepu internetowego, składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, przejście do realizacji zamówienia, sprawdzenie adresu wysyłki oraz jeśli Klient żąda wystawienia faktury VAT danych niezbędnych do jej wystawienia, wskazanie sposobu dostawy i płatności oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia lub adresu dostawy.

9) Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, a następnie wybiera opcję „Realizuj zamówienie” wskazując sposób dostawy i płatności oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia lub adresu dostawy.

10) Dodanie produktów do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

11) Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia zamówienia wyświetlone zostanie jego podsumowanie, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT.

12) Procedura składania Zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdź zamówienie” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityki Prywatności. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.

13) Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

14) Sklep nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

15) Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

16) Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Administratora działającego pod adresem: www.sklep.bizuteria-infinity.com.

§ 4 CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI

1) Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.

2) Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

 • przelew (Przelew24 i PayU)
 • płatność gotówką przy odbiorze (pobranie)
 • przelew tradycyjny

Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Tytuł przelewu: (W celu usprawnienia przebiegu zakupu, prosimy o podanie w tytule numeru zamówienia)

Właściciel rachunku: BBT Bartosz Borowczyk

Bank: MBank

Numer rachunku: 32 1140 2004 0000 3902 7798 4565

3) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5) Ceny prezentowane przy produktach nie zawierają kosztów dostawy. Do ceny towarów/ produktów należy dodać koszty dostawy zgodnie z wybraną formą dostawy.

6) W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 2, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 7 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu (jeżeli produkt jest nadal dostępny w sklepie).

7) W sytuacji chęci złożenia zamówienia na ten sam produkt Kupujący powinien złożyć nowe zamówienie w Sklepie.

8) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

§ 5 WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

1) Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2) Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze, lecz nie więcej niż 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

 • wybranego przez Klienta sposobu płatności
 • dostępności towaru na magazynie

Czas ten obejmuje kompletowania i przygotowania towaru do wysyłki, nie obejmuje jednak dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze.

3) Koszt dostawy towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

4) Dostawa odbywa się zgodnie z formą dostawy wskazaną przez Klienta w zamówieniu lub późniejszej korespondencji.

5) Czas dostawy zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej to 1-2 dni roboczych. Czas dostawy za granice jest ustalany indywidualnie.

6) Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.

7) Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

8) Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

9) Podany typowy termin realizacji zamówienia dotyczy tylko płatności za pobraniem. W przypadku płatności przelewem, zamówiony produkt wysyłamy niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty na konto sklepu.

§ 6 DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

1) Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta.

2) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

3) W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody Klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient nie otrzyma danego towaru, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

§ 7 UPRAWIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@bbt-bizuteria.pl bądź też listownie na adres: INFINITY endless jewellery ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań z dopiskiem ZWROT.

2) Oświadczenie może zostać złożone za pomocą FORMULARZA dostępnego pod adresem www.sklep.bizuteria-infinity.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1 i 2, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres email, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i zakupionych produktów przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 • W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 9 powyżej;

10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11) Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

12) Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura), formularzem zwrotu na adres: INFINITY endless jewellery, ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań z dopiskiem ZWROT.

13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

§ 8 REKLAMACJE

1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

2) W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

3) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4) Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

5) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

6) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

7) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

8) Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9) Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

10) Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

11) Reklamacje należy zgłaszać na adres Sprzedającego: INFINITY endless jewellery ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań przez FORMULARZ REKLAMACYJNY  zamieszczony na stronie Sklepu w zakładce "Reklamacje" lub w inny dogodny dla Klienta.

12) W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu adres do korespondencji, dowód zakupu, dane produktu, powód reklamacji, okoliczności i czas ujawnienia wady/niezgodności, dokładny opis ujawnienia wady/niezgodności, żądanie reklamującego.

13) Klient powinien zbadać dostarczony Towar przy jego odbiorze w obecności osoby dostarczającej Towar, a w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy w obecności osoby wydającej.

14) Klient powinien zbadać odbierany Towar zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

15) Klient jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy na własny koszt.

16) Towar reklamowany powinien zostać wysłany niezwłocznie i powinien również zostać należycie zabezpieczony i spakowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny transport do Sprzedającego.

17) W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedający ponosi koszty związane z ponownym dostarczeniem nowych towarów Kupującemu. Sprzedający nie pokrywa jednak kosztów przesyłki w przypadku bezpodstawnej lub odrzuconej reklamacji.

18) Przedsiębiorca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

19) W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

20) Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§ 9 PRAWO AUTORSKIE

1) Wszystkie zdjęcia, grafiki oraz treści zamieszczone na stronie internetowej www.sklep.bizuteria-infinity.com są własnością firmy BBT Bartosz Borowczyk administrującej sklepem internetowym www.sklep.bizuteria-infinity.com.

2) Kopiowanie zdjęć, grafik i treści zamieszczonych na stronie www.sklep.bizuteria-infinity.com jest bezwzględnie zabronione bez zgody Administratora.

3) Zabrania się pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie do celów marketingowych czy handlowych bez zgody Administratora.

§ 10 DANE KONTAKTOWE

1) We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • pocztą pod adresem: INFINITY endless jewellery, ul. Promienista 62/4, 60-289 Poznań
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 519 694 238
 • za pośrednictwem e-mail: sklep@bbt-bizuteria.pl
 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie sklepu: www.sklep.bizuteria-infinity.com/kontakt/

§ 11 DANE OSOBOWE

1) Administratorem danych osobowych jest marka INFINITY endless jewellery działająca pod adresem: www.sklep.bizuteria-infinity.com i prowadzona przez BBT Bartosz Borowczyk, który może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, włączając w to pozyskiwanie tych danych pracownikom i współpracownikom, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.

3) Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień i Rezerwacji, oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.

4) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.

5) Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.sklep.bizuteria-infinity.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu.

2) Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3) Do umów sprzedaży i zamówień zawartych i złożonych przed wprowadzeniem zmian Regulaminu ma zastosowanie poprzednia wersja Regulaminu.

4) Spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.

5) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu, lub hasła do takiego konta.

7) Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 31.08.2018 r.