REGULAMIN NEWSLETTERA

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter jest udostępniania przez INFINITY endless jewellery działającego pod adresem: www.bizuteria-infinity.com prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienista 62, 60-289 Poznań, NIP: 785-171-23-71, REGON: 302608890 zwaną dalej „Sklep/Sprzedawca/Administrator”.

3. Kontakt:

1) Adres poczty elektronicznej: sklep@bbt-bizuteria.pl

2) Numer telefonu: 519 694 238 , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta).

3) Adres do korespondencji:

INFINITY endless jewellery
BBT Bartosz Borowczyk
ul. Promienista 62
60-289 Poznań

4) Kontakt jest możliwy również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej INFINITY endless jewellery - www.bizuteria-infinity.com w zakładce „Kontakt”.

Przedmiot usługi

1. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, INFINITY endless jewellery wysyła informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanego dalej „Newsletterem”.

3. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów INFINITY endless jewellery, nowościach w ofercie, aktualnych promocjach, inne wiadomości dotyczące INFINITY endless jewellery oraz oferowanych przez INFINITY endless jewellery produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących z INFINITY endless jewellery.

4. Każdy wysyłany Newsletter zawiera także:

1) informację o INFINITY endless jewellery działającego pod adresem: www.bizuteria-infinity.com prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu jako nadawcy Newslettera,

2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,

Warunki korzystania

1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pełna funkcjonalność dostępu do informacji Newslettera wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. INFINITY endless jewellery działającego pod adresem: www.bizuteria-infinity.com prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu nie gwarantuje jednak możliwości i efektywności korzystania z Newslettera w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

2. Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika łącznie następujących czynności rejestracyjnych:

1) podanie adresu e-mail Użytkownika na stronie

2) otwarcie wiadomości e-mail przesłanej przez www.bizuteria-infinity.com na podany przez Użytkownika adres e-mail,

3) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

4) potwierdzenie otrzymania informacji o administratorze danych osobowych oraz celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika,

5) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

6) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk (łącze) „Aktywuj Newsletter”.

Po naciśnięciu (kliknięciu) na przycisk (łącze) „Aktywuj Newsletter”:

1) Użytkownik zostanie przekierowany do strony internetowej www.bizuteria-infinity.com, na której pojawi się komunikat o treści: „Dziękujemy za zapisanie się do newslettera”,

2) adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy e-mailingowej i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera oraz informacji handlowych.

Brak potwierdzenia przez Użytkownika subskrypcji skutkuje usunięciem przez INFINITY endless jewellery wprowadzonych danych po 30 dniach.

3. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody INFINITY endless jewellery działające pod adresem: www.bizuteria-infinity.com prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu jest niedozwolone.

4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

5. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest INFINITY endless jewellery działająca pod adresem: www.bizuteria-infinity.com prowadzona przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienista 62, 60-289 Poznań, NIP: 785-171-23-71, REGON: 302608890 zwaną dalej "Operator usługi"

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

5. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.

6. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.

7. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: www.bizuteria-infinity.com

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje odnośnie świadczenia usługi "Newsletter" należy składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@bbt-bizuteria.pl

2) za pośrednictwem korenspondecji pocztowej na adres: BBT Bartosz Borowczyk ul. Promienista 62, 60-289 Poznań z dopiskiem REKLAMACJA NEWSLETTER

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

1) opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

2) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji,

3) adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas rejestracji),

4) preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, INFINITY endless jewellery zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych INFINITY endless jewellery poinformuje Użytkownika o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. INFINITY endless jewellery działające pod adresem: www.bizuteria-infinity.com prowadzone przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.bizuteria-infinity.com nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.

2. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Użytkownik zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.

3. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany obowiązków lub praw Użytkownika lub INFINITY endless jewelery działającego pod adresem www.bizuteria-infinity.com prowadzonego przez BBT Bartosz Borowczyk z siedzibą w Poznaniu, treść zmian Regulaminu może zostać opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.bizuteria-infinity.com.

4. Regulamin wchodzi w życie 31.08.2018 r.